Pravidla


PRAVIDLA SOUTĚŽÍ:

Úplná pravidla soutěží probíhajících na Instagramovém profilu PASTELOVÝ SVĚT.

POŘADATEL:

 • Pořadatelem soutěží je Pastelový svět (dále jen pořadatel).
 • Pořadatel je provozovatelem Instagramového profilu PASTELOVÝ SVĚT (dále jen "Instagramový profil").
 • Některé soutěže jsou sponzorovány výrobci papírenského zboží, eshopy a obchody a spolupráce je vždy uvedena u soutěžní fotografie.
 • Soutěže nijak nesouvisí se sociálními sítěmi jako je Instagram a Facebook. Nejsou jimi nijak sponzorovány, podporovány, ani vyhodnocovány. Provozovateli Instagramu či Facebooku nevznikají tak ve spojení se soutěžemi na profilu Pastelový svět žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěží. Společnost Instagram či Facebook je tak úplně osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěží.
 • Účastníci soutěží jsou tak srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli soutěže a nikoliv Instagramu. Také všechny dotazy, stížnosti či komentáře týkající se soutěží musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku a Instagramu.

MÍSTO + DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽí:

 • Soutěže probíhá v České republice.
 • Soutěž probíhá vždy na Instagramovém profilu Pastelový svět
 • Přesná doba trvání soutěže je vždy řádně uvedena na Instagramovém profilu Pastelový svět a označena slovem "SOUTĚŽ".

ÚČAST V SOUTĚŽÍCH:

 • Účastníkem soutěžÍ může být pouze fyzická osoba starší 15 let (bydliště a adresa pro doručování na území České republiky).
 • Nebo fyzická osoba mladší 15 let, která bude v případě výhry zastoupena zákonným zástupcem (s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky).
 • Účast v soutěži prostřednictvím profilu jiné osoby je vyloučena.
 • Do soutěžÍ budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří zcela splní stanovené podmínky soutěžÍ.
 • Soutěžící musí být uživateli Instagramu a zároveň tito soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Instagramu.
 • Účast v soutěži je zcela dobrovolná.

PODMÍNKY:

 • Dané podmínky soutěží jsou vždy uvedeny u soutěžního příspěvku, který je řádně označem slovem "SOUTĚŽ".
 • Také je u soutěžního příspěvku dané rozmezí, od kdy, do kdy daná soutěž probíhá, kdy bude ukončena, a kdy, plus za jakých podmínek proběhne losování výherců.
 • Počty výherců se u jednotlivých soutěží liší a vždy jsou uvedeny u soutěžní fotografie na Instagramovém profilu.
 • Pokud není uvedeno jinak, může se každý soutěžící zúčastnit pouze jedenkrát.
 • Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na Instagramový soutěžní příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěžního kola v Instagramovém postu pořadatele.
 • Podstatou soutěží je přitom zpravidla zasílání správných odpovědí na soutěžní dotazy, zasílání soutěžních fotografií výtvorů, případně originálních odpovědi dle zadání pořadatele.
 • Přesnou mechaniku a způsob zvolení výherců u každé jednotlivé soutěže pořadatel popíše v soutěžním postu vždy při vyhlášení každé jednotlivé soutěže.

  UKONČENÍ SOUTĚŽE:

  • Termín ukončení i losování soutěže je vždy řádně uveden u soutěžního příspěvku na Instagramovém profilu.
  • Pořadatel zařadí do výběru pouze ty komentáře, které obsahují správnou odpověď, a které splní všechny uvedené podmínky v pravidlech soutěže. 
  • Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
  • Pořadatel soutěže je oprávněn s okamžitou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
  • Soutěžící bude odměněn pořadatelem soutěže nebo sponzorem dané soutěže, s kterým byla soutěž pořádána ve spolupráci a bylo tak řádně uvedeno u daného příspěvku. 
  • Pořadatel soutěže může prostřednictvím svého Instagramového profilu zveřejnit výherce soutěže, s čímž soutěžící účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas.
  • Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat pořadatele a zaslat mu prostřednictvím jeho Instagramového profilu přímou zprávu, v níž mu sdělí údaje potřebné pro zaslánívýhry (tj. zejména jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo pro dopravce).
  • Marným uplynutím lhůty stanovené v předchozím odstavci zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru a bude vylosován nový výherce.
  • Pořadatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.
  • Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.
  • Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
  • Pořadatel odešle výhru výherci do 30 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů.

  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA OSOBNOSTI:

  • Osobní údaje soutěžících, kteří se stanou výherci, budou spravovány Instagramovým profilem Pastelový svět a spolupořadatelem soutěže (firmou či sponzorem uvedeným u soutěžního příspěvku).
  • Soutěžící mají právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, požadovat jejich výmaz, jakož i právo na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívají, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.
  • Osobní údaje poskytnuté soutěžícími v rozsahu jméno, příjmení, název instagramového profilu, adresa a telefonní kontakt pro doručování výher budou zpracovávány za účelem prověření platnosti účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry po dobu nezbytnou pro splnění povinností pořadatele vyplývajících ze soutěže a poté po dobu nezbytnou k prokázání řádného splnění povinností vyplývajících ze soutěže.
  • Soutěžící berou na vědomí, že poskytnutí osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána.
  • Právním základem pro zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění povinností pořadatele vůči výhercům je čl. 6 odst. 1 písm. b)nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR").
  • Příjemci osobních údajů soutěžících mohou být subjekty poskytující pořadateli účetní, finanční, auditorské, kontrolní a právní služby a poskytovatelé přepravních, poštovních a zásilkových služeb.

  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ:

  Pravidla soutěže jsou uveřejněna na odkazu https://www.pastelovy-svet.cz/souteze.

  Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými.

  Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly, zavazuje se je bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.

  Soutěžící svou účastí v soutěži potvrzuje, že jeho dílo zveřejněné v průběhu soutěže je v plném rozsahu jeho vlastním výtvorem, a pokud jsou v díle použity materiály třetích osob, soutěžící potvrzuje, že všechna práva byla vyjasněna a použité materiály v jeho díle nejsou chráněny autorským právem nebo jinými právy duševního vlastnictví třetích osob. Soutěžící dále svou účastí v soutěži uděluje souhlas pořadateli, aby jeho dílo zveřejnil a umístil do svého příspěvku na instagramovém profilu, popř. na dalších sociálních sítích s uvedením jeho autorství.

  Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.

  Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita instagramových profilů či zrušení instagramového profilu atp. V této souvislosti si pořadatel vyhrazuje právo jakékoliv kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol e-mailových adres a instagramových profilů jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům Instagramu.

  Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit, pozměnit či doplnit pravidla soutěže nebo soutěž zkrátit či prodloužit, ale také úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.

  Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže vulgární či jinak nevhodné odpovědi, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody tohoto rozhodnutí. 

  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

  Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Instagram, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.

  V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tyto soutěže, a těchto úplných pravidel, platí tento úplný text pravidel.

  Dne 14. 1. 2021.